Skip to content

“Vertrouwen is de essentie bij
alle vormen van samenwerking”

Credit Management
Specialist TKB

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities TKB
  1. Trust Krediet Beheer B.V. te Amsterdam.
   Opdrachtgever
  2. Partij bij de overeenkomst.
   Opdracht
  3. De overeenkomst tussen TKB en Opdrachtgever waarbij TKB zich verbindt bepaalde taken te vervullen ten behoeve van de Opdrachtgever.
   Medewerker
  4. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die namens TKB de in de overeenkomst beschreven opdracht zal uitvoeren.
   Betaling
  5. Onder betaling wordt mede verstaan vereffening, schikking, retournering van goederen, creditnota, deelbetaling, betalingstracering en betaling in natura.
  6. Kruisbetaling
   Onder kruisbetaling wordt verstaan dat er binnen 24 uur na uithanden geven van de vordering op rekening van cliënte een betaling wordt getraceerd.
 2. Algemeen
  1. De werkzaamheden van TKB betreffen kredietmanagement en juridisch advies, incasso, outsourcing, interim management, detachering en werving & selectie.
  2. Als Opdrachtgever zijn in het kader van deze voorwaarden aan te merken natuurlijke en/of rechtspersonen die TKB opdracht verstrekken werkzaamheden van onderscheidende aard te verrichten.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen TKB en Opdrachtgever. TKB is slechts dan gebonden aan van deze voorwaarden afwijkende bedingen indien TKB dit schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
  4. Indien de Opdrachtgever met zijn afnemer c.q. schuldenaar is overeengekomen dat in geval van overschrijding van de betalingstermijn rente- en incassokosten zijn verschuldigd, zal TKB deze rente- en incassokosten in het algemeen trachten te vorderen van de schuldenaar.
  5. Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn voor het innen van de ter incasso uit handen gegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen en/of derden (w.o. deurwaarders en advocaten) in te schakelen zal TKB dit doen na schriftelijke machtiging van de Opdrachtgever.
  6. Het nemen van rechtsmaatregelen zal niet eerder plaatsvinden, dan nadat de schuldenaar door TKB in ieder geval eenmaal schriftelijk tot betaling is gesommeerd, tenzij bijzondere omstandigheden het nemen van gerechtelijke maatregelen terstond noodzakelijk maken.
  7. TKB incasseert de gevorderde gelden in het algemeen door middel van haar eigen rekening. Doel hiervan is het mogelijk maken van een snelle en afdoende controle van de betalingsafspraken en de inning van rente- en incassokosten zo goed mogelijk te doen plaatsvinden. Indien de Opdrachtgever te kennen geeft dat hij de gevorderde gelden rechtstreeks op zijn rekening wenst te ontvangen, verleent TKB daartoe alle medewerking.
  8. TKB is te allen tijde bevoegd een opdracht al dan niet met opgave van redenen te weigeren. Tevens houdt TKB zich het recht voor tussentijds haar werkzaamheden te beëindigen, dan wel op te schorten ingeval van toerekenbaar tekort schieten van de Opdrachtgever. Ingeval TKB zich genoodzaakt ziet haar werkzaamheden op te schorten dan wel tussentijds te beëindigen, geschiedt zulks onverminderd haar recht op vergoeding van haar toekomende provisie, honoraria en van door TKB namens een Opdrachtgever betaalde kosten en/of voorschotten.
  9. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en/of opdrachten door TKB met derden aangegaan.
  10. Indien de opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert die afwijken van deze voorwaarden gelden deze slechts voorzover zij niet strijdig zijn met deze voorwaarden. Indien de voorwaarden van de opdrachtgever wel afwijken dan zullen deze TKB niet binden tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.
  11. Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden met TKB een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch of op andere wijze opgegeven opdrachten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige opdracht schriftelijk is bevestigd.
  12. TKB zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. In geval van een incasso-opdracht zal zij daarbij trachten om naast de hoofdsom tevens de rente en incassokosten op de schuldenaar te verhalen, zij kan hiervoor echter geen enkele garantie geven.
 3. Klachten/Aansprakelijkheid
  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TKB; bij gebreke waarvan elk vorderingsrecht komt te vervallen.
  2. Alle door TKB verrichte werkzaamheden geschieden daarbij naar beste vermogen, doch voor risico van de opdrachtgever. TKB sluit derhalve uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor eventuele schade welke door haar werkzaamheden zouden zijn veroorzaakt.
  3. Indien en voorzover er op TKB desalniettemin enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat TKB als provisie in het onderhavige geval aan haar opdrachtgever terzake de desbetreffende opdracht in rekening zou kunnen brengen. De aansprakelijkheid voor gevolg- cq. bedrijfsschade, waaronder indirecte of directe schade van derden, wordt derhalve uitdrukkelijk uitgesloten. TKB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele koersverschillen, dan wel valutaverlies.
  4. TKB is nimmer verplicht de wegen aan te geven waarlangs informaties door TKB zijn of worden ingewonnen.
 4. Kosten
  1. Aan de Opdrachtgever zal provisie worden berekend over de geïncasseerde bedragen volgens een vooraf overeengekomen percentage op basis van ‘no cure – no pay’. De provisie wordt altijd berekend over het geïncasseerde bedrag. Onder geïncasseerde bedragen wordt verstaan de bedragen die na het verstrekken van een opdracht aan TKB door, dan wel ten behoeve van een schuldenaar worden voldaan, ongeacht of deze betaling aan TKB, dan wel rechtstreeks aan de Opdrachtgever of een (al dan niet aan deze gelieerde) derde plaatsvindt.
  2. Indien 24 uur na ontvangst van de opdracht een (deel)betaling van de uitstaande vordering ontvangen wordt is TKB gerechtigd haar provisie te berekenen. Indien binnen 24 uur blijkt dat er een kruisbetaling heeft plaatsgevonden, kan opdracht kosteloos worden teruggetrokken e.e.a. ter beoordeling van TKB.
  3. TKB is bevoegd het overeengekomen percentage aan de Opdrachtgever te berekenen over het volle bedrag van de haar ter incasso gestelde vordering, indien de Opdrachtgever de incasso-opdracht intrekt. Iedere betaling strekt absoluut ter voldoening van de door TKB gemaakte kosten.
  4. Kosten voor juridische bemiddeling, schikkingkosten en andere soortgelijke kosten worden in rekening gebracht, ongeacht het feit of de vordering geïncasseerd wordt. De kosten van rechtsmaatregelen, zoals griffiekosten en kosten die advocaat en/of deurwaarder in rekening brengt, worden aan de Opdrachtgever doorberekend.
  5. Voor kosten zoals juridische adviezen en/of werkzaamheden is de Opdrachtgever aan TKB de door laatste gemaakte voorschotten verschuldigd en het door haar naar gebruik en billijkheid vast te stellen honorarium. TKB is gerechtigd om op basis van de te verwachte kosten een voorschotnota te sturen.
 5. Betalingen
  1. Geïnde gelden worden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, in principe eenmaal per maand aan de Opdrachtgever doorbetaald. TKB behoudt zich het recht voor de gelden door te betalen onder aftrek van honorarium, kosten en BTW en nog eventueel openstaande bedragen.
  2. Betalingen door TKB geschieden in Nederlandse valuta tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Voor ontvangsten in buitenlandse valuta houdt TKB bij afrekening de koers van de dag van ontvangst aan.
  4. De opdrachtgever dient te allen tijde door haar op een vordering ontvangen betalingen direct te melden aan TKB.
  5. Indien de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum niet voor betaling heeft zorg gedragen is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is TKB gerechtigd het te vorderen bedrag te verhogen met rente op basis van 1,5% per maand vanaf de vervaldag, onverminderd een verhoging van het verschuldigde bedrag met incasso-, gerechts- en andere inningkosten, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, dit alles tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00 één en ander exclusief BTW.
 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en TKB is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, van welke aard dan ook, welke tussen Opdrachtgever en TKB mochten ontstaan, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Een en ander behoudens wijzigingen te maken door TKB, en voor zover althans dwingende wetsbepalingen niet anders voorschrijven.

Hoe wij kunnen helpen?

Incasso

Onze incassospecialisten verzorgen met een daadkrachtige en klantgerichte aanpak jouw volledige. Wij werken met een internationaal team van incasso specialisten in verschillende talen, zodat wij, in de moedertaal van jouw debiteur, persoonlijk kunnen benaderen en tot een oplossing zullen komen.


➜ Meer over Incasso

Outsourcing

Voor volledige ontzorging besteed je het debiteurenbeheer (gedeeltelijk) aan ons uit. TKB communiceert en handelt volledig volgens de bedrijfscultuur en wensen van Swapfiets. Met persoonlijke benadering creëren wij gezamenlijk met jouw debiteuren een oplossing om openstaande facturen te voldoen.

➜ Meer over Outsourcing

Detachering

Vanuit onze passie om jouw zorgen uit handen te nemen, beschikt TKB over een team van credit managementspecialisten. Onze professionals zijn flexibel inzetbaar tijdens piekperiodes, voor een specifiek project of bij langdurig verlof. Afhankelijk van jouw vraag bieden zij u een helpende hand. Door kennis en ervaring zijn zij direct inzetbaar binnen jouw organisatie.

➜ Meer over Detachering

Trust it

TRUST IT is dé credit management software voor een maximaal ontwikkeld debiteurenbeheer. TRUST IT zorgt voor structuur en inzicht in jouw creditmanagement. Door gesegmenteerde en doelgroepgerichte communicatie zorgt de software voor betere resultaten en klantbehoud.

Meer over TRUST IT

Ontdek het met de gratis demo

Zien is geloven. Daarom kunt u TRUST IT gratis en vrijblijvend ontdekken en ervaren. In een online call laten we u zien hoe onze applicatie werkt en geven we u een demo. Nieuwsgierig? Vraag ‘m aan door uw gegevens in te vullen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.